Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen over ontheffing voor een vreug­devuur


3 april 2023

De Partij voor de Dieren heeft vernomen dat er op 1 maart een ontheffing voor een open vuur (vreugdevuur) verleend is aan de Geesinkweg (WVD00-M133) te Warnsveld.

Bij het opbouwen van een vreugdevuur/Paasvuur nestelt of verstopt een verscheidenheid aan dieren zich in de brandstapels in opbouw. Denk aan egels, marters, bunzings, wezels, (spits)muizen, ratten maar ook kikkers en andere zoogdieren naast allerlei soorten van insecten en amfibieën (Animals Today: 2023). Bij het ontsteken van het Paasvuur worden deze dieren levend verbrand.

Bovendien komt er, volgens, het RIVM, vanwege Paasvuren een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht die, samen met andere luchtverontreiniging, kan leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD(chronic obstructive pulmonary disease) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden (RIVM: 2023).

In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de coalitie vol wil inzetten op de natuurwaarden van het buitengebied en dat het buitengebied een belangrijk leefgebied voor dieren is. Vanuit de wens tot betrouwbaar bestuur heeft de coalitie afgesproken om beslissingen te nemen aan de hand van zes toetsstenen, waarvan ‘verkleint het onze ecologische voetafdruk?’ en ‘kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente’ er twee zijn (Gemeente Zutphen 2022).

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen gesteld:


  1. Hoe lang van tevoren wordt het vreugdevuur opgebouwd?

  2. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat er in het wild levende dieren in het algemeen en dieren die bescherming genieten conform de Wet natuurbescherming in het bijzonder, levend verbrand worden tijdens het open vuur?

  3. Hoe wordt voorkomen dat broedende vogels (tijdens het broedseizoen) niet verstoord worden bij de voorbereidingsactiviteiten en tijdens het evenement?

  4. Worden buurtbewoners met een (verminderde longfunctie) zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten geïnformeerd over de aanstaande extra overlast die zij kunnen ervaren? (Naast de reguliere bekendmakingen)

  5. Hoe legt de gemeente het besluit aan deze bewoners uit voor het toestaan van een evenement dat schadelijk is voor hun gezondheid? (toetssteen 5)

  6. Door dit evenement wordt onnodig fijnstof uitgestoten, biomassa onnodig verbrand en de gezondheid van mensen en dieren in gevaar gebracht. Dit is in strijd met toetssteen 6, ‘verkleint het onze ecologische voetafdruk?’. Waarom heeft de gemeente desondanks een vergunning afgegeven?

  7. Wordt de extra uitstoot van fijnstof gemeten door de gemeente, opdat deze verzamelde data meegewogen kan worden bij het beoordelen van ontheffingen van open vuur in de toekomst?

Gerelateerd nieuws

Zutphen wil een einde aan de hondenbelasting

Afgelopen dinsdag 28 maart werd onze motie voor het afschaffen van de hondenbelasting haast unaniem aangenomen. Samen met Kie...

Lees verder

Iniatiefvoorstel ingediend voor een verbod op afsteken consumentenvuurwerk

Op 3 april dienden de Partij voor de Dieren en GroenLinks, samen met D66, Stadspartij en Partij van de Arbeid, een initiatief...

Lees verder