Vliegen neemt geen vlucht meer


7 november 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)
Opsteller(s): Iris Vellema & Lindsey Stone (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

A. Een van de verbonden partijen die genoemd wordt in de programmabegroting het vliegveld Teuge is dat zakelijke en recreatieve vluchten verzorgd;

B. De luchtvaart grote uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. [1]

Overwegende dat:

i. Het investeren in vervuilende mobiliteit niet past bij de duurzame ambitie van onze gemeente;

ii. Dit geld beter besteed kan worden aan de enorme klimaatopgave die er momenteel ligt.

Verzoekt het college:

1. De 990 aandelen die een boekwaarde vertegenwoordigen van €225.983 te verkopen;

2. Het verkregen kapitaal te herinvesteren in duurzame ontwikkeling van de stad door de opbrengst toe te voegen aan de doelen voor product 560 Vergroening, water en klimaatadaptatie.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen