Hamers­plaats


7 november 2022

Indiener(s): Lindsey Stone (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener(s): Mark Puperhart (CDA) & Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. In de programmabegroting gemeld staat dat het college streeft naar een groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting en initiatieven op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en natuur wil stimuleren en faciliteren;

II. Een groep inwoners op en om de Hamersplaats de ‘Werkgroep vergroening Hamersplaats’ heeft opgericht met als doel de Hamersplaats te vergroenen, veiliger te maken, socialer en schoner;

Overwegende dat:

a. Deze groep geprobeerd heeft om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen: het college, de wijkregisseur, Liander, Ieder1, Circulus Berkel, maar onvoldoende ingang krijgt;

b. Wat genoemd is in het coalitieakkoord ook tot uitvoering moet komen in de praktijk;

c. Mooie initiatieven van inwoners die de leefbaarheid verbeteren gehonoreerd moeten worden;

d. Vanwege de klimaatcrisis vergroening uiterst belangrijk is;

e. Er 109 adressen zijn die grenzen aan de Hamersplaats, dus sprake is van veel belanghebbenden.

Verzoekt het college:

1. De Hamersplaats op te nemen in de lijst van te herinrichten plekken in de stad;

2. Nogmaals in gesprek te gaan met de werkgroep en overige omwonenden om te inventariseren wat de ideeën zijn om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren;

3. Een faciliterende rol op zich te nemen en in gesprek te gaan met alle betrokken instanties om de uitkomst van deze inventarisatie tot concrete uitvoering te brengen.

4. De dekking hiervoor te halen uit product 007 “Anders samenwerken”.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen