Inven­ta­ri­satie budget dieren­welzijn


7 november 2022

Indiener(s): Lindsey Stone (Partij voor de Dieren)
Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. De programmabegroting onvoldoende duidelijkheid biedt over budgetten omtrent dieren en hun welzijn, bijvoorbeeld voor nestkasten, ganzenbeheer, schapenbegrazing, hondenuitlaat faciliteiten, diervriendelijke oevers, het vervoer en opvang van huisdieren en in het wild levende dieren;

II. Er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van beleid met betrekking tot dieren in de gemeente Zutphen.

Overwegende dat:

a. Het kunnen maken van een goede analyse duidelijkheid schept over het gevoerde beleid en het mogelijk maakt om een goede inventarisatie te maken van dierenwelzijnsonderwerpen die meer aandacht behoeven.

Verzoekt het college:

1. Tot het maken van een inventarisatie van de bestaande budgetten met betrekking tot dieren;

2. Jaarlijks - bij de verantwoording - de besteding van deze budgetten expliciet te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen