Pres­ta­tie­af­spraken finan­ciering kinder­boer­derij


7 november 2022

Indiener(s): Lindsey Stone (Partij voor de Dieren)
Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. Het college van plan is de kinderboerderij structureel te financieren en binnenkort met een plan hiervoor komt;

II. Er klachten zijn geuit over het welzijn van de dieren van zowel oud als huidige medewerkers.

Overwegende dat:

a. Op de kinderboerderij de dieren en hun welzijn centraal moeten staan;

b. Er kwaliteitseisen aan het welzijn van dieren op de kinderboerderij gesteld dienen te worden; [1]

c. Deze kwaliteitseisen opgenomen kunnen worden in prestatieafspraken bij het financieringsplan.

Verzoekt het college:

1.Prestatieafspraken aan de financiering te koppelen ter bescherming van de gehuisveste dieren;

2.Deze vorm te geven door:

a. In gesprek te gaan met het huidige bestuur, beheer en betrokkenen om de problemen die spelen omtrent de verzorging van de dieren goed in kaart te brengen;

b. Gebruik te maken van het kinderboerderijbesluit, de Wet Dieren en keurmerken zoals Diervriendelijke Kinderboerderijen;

  3. Regelmatig te controleren op naleving van de prestatieafspraken.

   en gaat over tot de orde van de dag.


   Referentie:

   [1] https://edepot.wur.nl/181674


   Status

   Aangenomen

   Voor

   Tegen

   Lees onze andere moties

   Inventarisatie budget dierenwelzijn

   Lees verder

   Amendement: Leefbaarheid voor mens en dier

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer