Amen­dement: Leef­baarheid voor mens en dier


7 november 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)

Mede-indiener(s): Mark Purperhart (CDA)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


besluit:

Het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen:

I. Besluitpunt 1. uit het ontwerp raadsbesluit te wijzigen, waardoor dit als volgt komt te luiden: “De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen met inachtneming van de onderstaande punten:”

II. Als sub opsomming bij het nieuw geformuleerde besluitpunt 1. de onderstaande punten op te nemen:

* Programma Wonen en leefbaarheid, Product 211 “Mobiliteit”, paragraaf Doelen, bullet 1 (pagina 20) luidende:

“Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan.”

Wordt aangevuld met:

“Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden.”

* Programma Wonen en leefbaarheid, Product 560 “Groen, water en klimaat-adaptatie”, paragraaf Doelen, bullet 2 (pagina 26) luidende:

“We geven uitvoering aan de doelen van het Bomenbeleidsplan. Dit doen we door het uitbreiden van het bomenbestand, het verbeteren van de vitaliteit van onze bomen en te zorgen voor de juiste boom op de juiste plek.”

Wordt aangevuld met:

“We verlengen en intensiveren de zorg voor jonge aanplant.”

* Programma Wonen en leefbaarheid, Product 560 “Groen, water en klimaat-adaptatie”, paragraaf Inzet, bullet 13 (pagina 28) luidende:

“We evalueren het beheer met schapenbegrazing en het beheersen van de eikenprocessierups en passen eventueel dit beleid aan op de gestelde doelen uit het (nog vast te stellen) biodiversiteitsplan.”

Wordt aangevuld met:

“Een essentieel onderdeel van de evaluatie van het beheer met schapenbegrazing is dierenwelzijn.”

* Programma Wonen en leefbaarheid, Product 821 “Wonen”, paragraaf Inzet, bullet 6 (pagina 34), luidende:

“Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken.”

Wordt vervangen door:

“Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen en zetten actief in op grijs- en regenwatersystemen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken.”

* Programma Zorgen en samenleven, Product 140 “Openbare orde en veiligheid”, paragraaf Inzet, bullet 3 (pagina 61), luidende:

“Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan. Hierin streven we naar een integrale benadering conform het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.“

Wordt aangevuld met:

“We erkennen de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, daarom werken we nauw samen met het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling.”

* Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf Samenwerking/participatie, bullet 1 (pagina 100) luidende:

“Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betrekken we steeds meer omwonenden. Werken we steeds meer samen met bewoners in instellingen. Zo ruimen bijvoorbeeld cliënten van Zozijn zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of kleine groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat dan om het “netheidsonderhoud”.

Wordt aangevuld met:

“We zetten hierop actief in door middel van publiekscampagnes, om zwerfafval te voorkomen.”


Toelichting: Algemene opmerking In dit amendement worden wijzigingen voorgesteld, die goed kunnen worden ingepast in het bestaande beleid en in de voorgenomen uitvoering. De kosten zijn volgens onze inschatting minimaal. Eventueel benodigde financiële dekking is te vinden in de lopende budgetten voor de betreffende programma’s.

Programma Wonen en leefbaarheid, Product 211 “Mobiliteit”, paragraaf Doelen, bullet 1 (pagina 20)

De openbare ruimte is voor iedereen. Toch is het centrumgebied nog steeds moeilijk toegankelijk voor bepaalde groepen. Er moet extra aandacht geschonken worden aan dit probleem. En de intentie om dit probleem serieus aan te pakken moet duidelijk terug te lezen zijn in de programmabegroting. Belangrijk is dat Zutphen bij de inrichting van de openbare ruimte met name de wensen van kwetsbare groepen als een van de uitgangspunten hanteert.

Programma Wonen en leefbaarheid, Product 560 “Groen, water en klimaatadaptatie”, paragraaf Doelen, bullet 2 (pagina 26)

De afgelopen twee jaar is er op verschillende manieren gewerkt aan vergroening, verkoeling en klimaatadaptatie in Zutphen. Zo zijn er in heel Zutphen honderden nieuwe bomen aangeplant. Echter zijn er elk jaar weer jonge bomen die de huidige klimaatverandering niet overleven omdat de bodem niet de juiste voedingsstoffen kan bieden en er een tekort aan verzorging is, zoals het met regelmaat voldoende water geven. Het is niet alleen zonde van de bomen, het leidt ook tot achterstand op de ambitie om er voor te zorgen dat er in 2050 voor elke inwoner een boom staat. En het is bovendien kapitaalvernietiging. De kosten voor het aanplanten van een boom zijn gemiddeld 750 euro. Wij pleiten voor een betere, intensievere en langdurige zorgplicht voor nieuwe aanplant.

Programma Wonen en leefbaarheid, Product 560 “Groen, water en klimaatadaptatie”, paragraaf Inzet, bullet 13 (pagina 28)

Met deze evaluatie wordt met name getoetst op het beheer van de grasgebieden en de versterking van de biodiversiteit. Het welzijn van de schapen wordt niet genoemd in de oorspronkelijke plannen en komt dus ook niet aan bod bij de evaluatie. De PvdD wil dat dierenwelzijn op een prominente plek komt bij de evaluatie van de schapenbegrazing.

Programma Wonen en leefbaarheid, Product 821 “Wonen”, paragraaf Inzet, bullet 6 (pagina 34)

“Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet... Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking en economie." Dit staat in een intern document van de vereniging van waterbedrijven Vewin. In datzelfde document concluderen de waterbedrijven dat drinkwater voor de nog vóór 2030 te bouwen 900.000 woningen een probleem wordt. En om vooruit te lopen op deze zorgen is het noodzakelijk dat er preventieve maatregelen worden genomen. Daarom pleit Partij voor de Dieren voor een grijswatersysteem in nieuwbouw, waardoor drinkwater meerdere keren gebruikt kan worden en regenwatersystemen, die regenwater opvangen voor het gebruik van onder andere het doorspoelen van het toilet.

https://eenvandaag.avrotros.nl...

Programma Zorgen en samenleven, Product 140 “Openbare orde en veiligheid”, paragraaf Inzet, bullet 3 (pagina 61)

Uit onderzoek blijkt dat huiselijk geweld en dierenmishandeling gelijktijdig voorkomen binnen gezinnen. Huisdieren worden bijvoorbeeld mishandeld als middel tot dwang en controle bij partnergeweld, maar ook als chantagemiddel om slachtoffers van kindermisbruik de mond te snoeren. Daarnaast komt voor dat slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren hun vlucht uitstellen vanwege een gebrek aan geschikte opvang voor het dier en omdat ze bang zijn voor de veiligheid van het dier dat achterblijft waardoor het geweld langer voortduurt dan nodig. Daarom willen we een toevoeging om in het geval van huiselijk geweld samenwerking te zoeken met het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling. https://www.veiligthuisgroning...

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, paragraaf Samenwerking/participatie, bullet 1 (pagina 100)

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt dieren aan die voor overlast kunnen zorgen en het opruimen kost de overheid bijna 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens; het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt. Veel van ons zwerfafval komt via rivieren in de zee en in de oceanen terecht en via zeedieren uiteindelijk in de voedselketen van de mens. Het opruimen van bijvoorbeeld sigarettenpeuken is ook niet eenvoudig. De zeer vervuilende peuken zitten vaak in kiertjes, langs stoepranden of in de bosjes. Je kunt ze daarom moeilijk verwijderen. Een publiekscampagne kan een belangrijke bijdrage leveren bij de afname van zwerfafval. Voorkomen is altijd beter dan genezen en bovendien uiteindelijk kostenbesparend. https://www.gemeente.nu/ruimte...


Status

Verworpen

Voor

Tegen