Verminder ener­gie­ver­bruik oude Stadhuis


7 november 2022

Indiener(s): Lindsey Stone (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener(s): Irene Kleinrensink (GroenLinks)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. In het oude stadhuis overdag de lichten branden in de gangen;

II. Radiatoren vaak lang staan te loeien in gangen en lege kamers;

III. Er door het hele gebouw geen folie is aangebracht achter radiatoren;

IV. De radiatoren in de Burgerzaal hoog zijn geplaatst, waardoor er veel meer lucht wordt verwarmd dan nodig is;

V. In de programmabegroting een extra miljoen is begroot voor de energiekosten in 2023.

Overwegende dat:

a. Er onvoldoende maatregelen worden genomen om het energieverbruik van het oude stadhuis te verminderen en dit zorgt voor onnodige extra kosten;

b. Dit geld beter besteed kan worden aan energiebesparende middelen;

c. De gemeente een voorbeeldfunctie heeft.

Verzoekt het college:

1. Vanaf heden erop toe te zien dat radiatoren en lichten niet onnodig aanstaan;

2. Eenvoudige maatregelen te treffen zoals het aanbrengen van radiatorfolie;

3. Te inventariseren of de verwarming in de Burgerzaal vervangen kan worden door infrarood panelen en stralers;

4. De dekking hiervoor uit de besparingen op de energiekosten te halen en verder te bekostigen uit het lopende budget voor het meerjaren onderhoudsprogramma voor gemeentelijke panden en gronden (zie product 310).

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Aanvullend ecologisch onderzoek Helbergen - Motie niet in behandeling genomen

Lees verder

Vliegen neemt geen vlucht meer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer