Aanvullend ecolo­gisch onderzoek Helbergen - Motie niet in behan­deling genomen


12 september 2022

Indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)
Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)

De raad van zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

  • Het meest recente ecologische rapport Helbergen fase 2 dateert uit 2020.

Overwegende dat:

  • Er inmiddels op het terrein een grote toename van planten en bossages is.

  • Het op dit moment onduidelijk is of er dieren zijn die zich in de afgelopen jaren in het plangebied hebben gevestigd en welke soorten dieren dat zijn.

Verzoekt het college:

Om een nieuw ecologisch onderzoek uit te voeren voorafgaand aan verdere werkzaamheden in het plangebied.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

(Her)huisvesting dieren Helbergen

Lees verder

Verminder energieverbruik oude Stadhuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer