Schone Lucht Akkoord (PvdA) - PvdD mede-indieners


14 november 2022

Indiener(s): Arne Bouma (Partij van de Arbeid)

Mede-indiener(s): Yvonne ten Holder (D66), Dolf Logemann (GroenLinks), Mark Purperhart (CDA), Iris Vellema (Partij voor de Dieren)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:
I. Goede luchtkwaliteit van levensbelang is voor de inwoners van de gemeente Zutphen;
II. In de ‘Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025’ aanbevelingen voor de toekomst worden uiteengezet ten aanzien van de luchtkwaliteit in relatie tot de volksgezondheid en het belang om extra in te zetten op luchtkwaliteit;
III. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari 2020 de Kamer heeft geïnformeerd over een convenant het ‘Schone Lucht Akkoord’ waar o.a. gemeenten zich bij kunnen aansluiten;
IV. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ als actie benoemt een plan van aanpak luchtverontreiniging op te stellen;
V. Inmiddels twaalf provincies en 90 gemeenten het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend.

Overwegende dat:
a. Van belang is om permanent aandacht te hebben voor goede luchtkwaliteit;
b. Deelname aan het Schone Lucht Akkoord een pakket aan maatregelen bevat voor het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit;
c. Het behalen van 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 de doelstelling is;
d. Het uiteindelijke streven is dat het overal in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden nu;
e. Het Schone Lucht Akkoord aansluit op het coalitieakkoord 2022-2026 getiteld ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ met betrekking tot de volksgezondheid en duurzaamheid;
f. De gemeente Zutphen middels het ‘Luchtkwaliteit uitvoeringsplan’ bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of bij veranderingen, extra aandacht besteedt aan de gevolgen van deze wijzigingen voor de luchtkwaliteit voor 'gevoelige bestemmingen' (zoals bijvoorbeeld scholen, woningen en kinderdagverblijven).

Verzoekt het college:
1. Om kennis te nemen van de doelstellingen en uitgangspunten van het Schone Lucht Akkoord;
2. Inzichtelijk te maken wat het Schone Lucht Akkoord de gemeente Zutphen kan opleveren, en wat dit akkoord vraagt van de gemeentelijke organisatie en financiën;
3. Op basis van deze bevindingen samen met de gemeenteraad te bepalen vóór uiterlijk 1 april 2023, al dan niet over te gaan tot medeondertekening van het Schone Lucht Akkoord.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, GroenLinks, Kies Bewust Lokaal

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement: Schrappen sportgala 2023 (VVD) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Houdt rekening met je buren (PvdA) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer