Groene toekomst voor de Katten­ha­vestraat


20 februari 2023

Indieners: Iris Vellema, Abel van Dijken (CU)

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

 1. Het voorstel van het college voor het tweede scenario nog steeds voor een beperking zorgt op het zicht op de Walburgis en dien ten gevolge niet volledig recht doet aan de uitvoering van de motie;

 2. De aanpassing van het originele plan gevolgen heeft voor de grondprijs en er een risico bestaat op een schadeclaim.

Overwegende dat:

 1. Dit langlopende proces om slechts vier woningen gaat in het hoge segment;

 2. De Gemeente Zutphen een enorme bouwopgave heeft waarbij de nadruk wordt gelegd op betaalbare woningen;

 3. Vanwege de klimaatcrisis met als gevolg hittestress en wateroverlast, vergroening van de stad een belangrijke opgave is en in lijn is met het coalitieakkoord;

 4. Stadsgroen een veelheid aan doelen dient, de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en zorgt voor sociale cohesie; [1]

 5. Niet slechts enkele, maar alle inwoners van de gemeente Zutphen kunnen profiteren van een mooie plek midden in de stad;

 6. Dit alternatieve scenario geen enkele belemmering vormt voor het zicht op de Walburgis en dus volledig recht wordt gedaan aan de uitvoering van de motie.

Verzoekt het college:

 • Een alternatief plan uit te werken om van de Kattenhavestraat een fijne groene plek te maken voor alle inwoners;

 • De raad op korte termijn te informeren over het plan;

 • De dekking voor de aanleg van de vergroening te halen uit product 560 Groen, Water en Klimaat adaptatie

en gaat over tot de orde van de dag.

Referenties:

https://bloomservice.nl/groene-stad/ [1]


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP, CDA

Tegen

Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, D66, Kies Bewust Lokaal, Burgerbelang, Stadspartij

Lees onze andere moties

Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH - PvdD mede-indieners

Lees verder

Regenboog Pad - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer