Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verlos­kunde en SEH - PvdD mede-indieners


9 februari 2023

Indieners:

Arne Bouma (Partij van de Arbeid), Martine Westerik (GroenLinks), Yvonne ten Holder (D66),
Emrah Yildirim (Burgerbelang), Mart de Ridder (SP), Jorn Lok (VVD), Petra Ackermans (Kies Bewust
Lokaal), Lindsey Stone (Partij voor de Dieren), Gerard Pelgrim (Stadspartij), Mark Purperhart (CDA), Abel
van Dijken (ChristenUnie).

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:
I. De Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen heeft aangekondigd het voorgenomen besluit om
de afdeling verloskunde in Zutphen per 1 juli 2023 te sluiten en overweegt de SEH af te schalen;1
II. Al voor de bekendmaking ervan sociaal-maatschappelijke onrust is ontstaan en de formele
kennisgeving van het voorgenomen besluit de afdeling verloskunde per 1 juli 2023 in Zutphen te
sluiten en de overweging om SEH zorg af te schalen de sociaal-maatschappelijke onrust verder
heeft vergroot;
III. De leidraad ‘Wijziging aanbod Acute Zorg’ is bedoeld om afspraken te maken over de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg en over de voorbereiding van het maken
van afspraken;
IV. Anders dan is voorgeschreven, geen formeel verzoek is ingediend door Gelre Ziekenhuizen bij
het Regionaal Overleg Acute Zorg Zwolle (ROAZ) aangaande een wijziging aanbod Acute Zorg
c.q. verloskundige medisch-specialistische (acute) zorg in Gelre Zutphen;
V. Gelre Ziekenhuizen als zorgaanbieder te allen tijde verantwoordelijk is voor het doorlopen van
een zorgvuldig besluitvormingsproces met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Zutphen;
VI. Gelre Ziekenhuizen als zorgaanbieder de inbreng van alle betrokken partijen dient mee te
wegen in de besluitvorming en aangeven wat Gelre Ziekenhuizen met de inbreng doet.

Overwegende dat:
a. De aankondiging van de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen de afdeling verloskunde te
willen sluiten per 1 juli 2023 niet strookt met de zorgvuldigheidsbeginselen zoals omschreven in
de leidraad ‘Wijziging Aanbod Acute Zorg’;
b. De aankondiging van de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen om de afdeling verloskunde
te willen sluiten per 1 juli 2023, niet strookt met de set aan regels door de zorgsector zelf
opgestelde ‘Governancecode Zorg’, en de daarin opgenomen maatschappelijke doelstelling van
goede zorg aan cliënten;
c. De op 20 september 2021 aangenomen motie 2021-M0031 getiteld ‘Behoud verloskunde in het
Gelre Ziekenhuis Zutphen’ toen nuttig en nodig was, maar nu niet van toepassing is, omdat
sprake is van een nieuwe situatie;
d. Er op 15 december 2022 de motie 29247-366 van Kamerleden Van den Berg en Ellemeet is
aangenomen over het meenemen van nabijheid en leefbaarheid van een regio met betrekking
tot het opstellen van normen voor Acute Zorg, waarbij onder andere het belang van regionale
netwerkvorming, de organisatie van de zorg en de samenhang tussen de eerste- en
tweedelijnszorg wordt bekeken;
e. De Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen grote sociaal-maatschappelijke onrust heeft
veroorzaakt, onrust die zeer nadelig is voor de kwaliteit van te leveren zorg, de werksfeer en de
werkdruk binnen Gelre Ziekenhuizen beïnvloeden en daarmee direct de leefbaarheid en het
welzijn van de gemeente Zutphen en de regio benadelen;
f. Daadwerkelijke sluiting van de afdeling verloskunde blijvende zeer onwenselijke consequenties
veroorzaken op de leefbaarheid en welzijn van de gemeente Zutphen en de regio.

Verzoekt het college:
1. Aan de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen kenbaar te maken dat de gemeente Zutphen
sluiting van de afdeling verloskunde (en mogelijk ook andere afdelingen) afkeurt;
2. Om alle mogelijke realistische middelen in te zetten, om sluiting van de afdeling verloskunde
van Gelre Zutphen en mogelijk ook andere afdelingen (zoals SEH, IC, etc) te voorkomen;
3. De Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen te verzoeken, bij de Minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport te pleiten voor een specifieke beschikbaarheidsbijdrage voor (acute)
verloskunde (en wanneer van toepassing ook voor Acute Zorg) in Gelre Zutphen, wanneer daar
aanleiding voor is.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, GroenLinks, VVD, Kies Bewust Lokaal

Tegen

Lees onze andere moties

Actief inzetten op produceren van minder afval (Stadspartij) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Groene toekomst voor de Kattenhavestraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer