Een grond­stof­fenplan voor iedereen


12 december 2022

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:
I. luiers en incontinentiemateriaal met dit plan nog steeds bij het restafval ingeleverd moeten
worden;
II. Elk kind tot het vierde levensjaar gemiddeld 7300 luiers gebruikt;
III. Een aantal gemeenten luiercontainers voor recycling hebben geplaatst [2]
IV. Er door de toenemende vergrijzing een stijgende lijn is in het gebruik van
incontinentiemateriaal.

Overwegende dat:
a. Mensen met kleine kinderen die gebruik maken van luiermateriaal en mensen die gebruik
maken van incontinentiemateriaal een onevenredige hoeveelheid niet te scheiden afval
aanleveren;
b. Er wellicht uit dit soort afval ook grondstoffen gewonnen kunnen worden; [1]
c. Een makkelijk, toegankelijk en eerlijk systeem bijdraagt aan het succes er van.

Verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken of dit materiaal geschikt is voor recycling en zo ja of er een mogelijkheid
bestaat om luiercontainers te plaatsen bij de wijkcontainers waarin kosteloos kan worden
gestort;
2. De resultaten van dit onderzoek voor de uitrol van het grondstoffenplan te delen met de raad;
3. Dekking voor het onderzoek te onttrekken aan product 721 “grondstoffen”.
en gaat over tot de orde van de dag.

Referenties:
1. https://www.vanluiernaargronds...
2. https://www.dar.nl/luiers


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen