Afschaffen honden­be­lasting


12 december 2022

Indiener(s): Lindsey Stone (Partij voor de Dieren)
Mede-indiener(s):
Addy Garritsen(Burgerbelang), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal), Marjolijn Moester(PvdA), Mark Puperhart (CDA)

Opsteller(s): Wouter Welker, Lindsey Stone (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

  1. de gemeente Zutphen, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, hondenbelasting heft;

  2. dat doel van het heffen van hondenbelasting was om overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan;

  3. er in 2022 meer dan € 318.000 aan hondenbelasting geheven is en er een bedrag van 313.900 geraamd is voor 2023;

  4. de inkomsten van de hondenbelastingen naar de algemene middelen gaat.


Overwegende dat:

  1. het doel van de hondenbelasting niet meer legitiem is;

  2. de afgelopen decennia er miljoenen aan hondenbelasting naar de algemene middelen zijn gegaan en komt niet ten goede van honden en hondeneigenaren;

  3. hondenbelasting oneerlijk is doordat hondenbezitters onevenredig belast worden.

verzoekt het college:

Vanaf de komende voorjaarsnota de raad begrotingen voor te leggen, waaruit blijkt dat in de Gemeente Zutphen geen hondenbelasting meer geheven wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen