Aanpak hitte-eilanden ter voor­koming van hitte­stress (Stads­partij) - PvdD mede-indieners


1 juli 2022

Indiener(s): Gerard Pelgrim (Stadspartij)
Mede-indiener(s): Iris Vellema (Partij voor de Dieren)

Opsteller(s): Stadspartij

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. De nieuwe coalitie vol wil inzetten op vergroening, klimaatadaptie en de natuurwaarden van stad, dorp en buitengebied;
II. Dit van belang is voor onze gezondheid, voor de leefbaarheid in onze gemeente en voor de planten en dieren;
III. In het coalitieakkoord hier onder andere invulling aan wordt gegeven door uitbreiding van het bomenbestand;
IV. In het akkoord specifieke hitte-eilanden worden benoemd: de Mars, de Revelhorst en het voormalige MIRO-terrein.

Overwegende dat:

a. (Ook) de binnenstad van Zutphen een belangrijk leefgebied is voor planten en dieren;
b. (Ook) de binnenstad van Zutphen een hitte-eiland is en een bron voor hittestress;
c. We met ons sterk veranderende klimaat meer dan ooit groen nodig hebben om gezond en toekomstbestendig te kunnen leven.

Draagt het college op:

1. (Ook) de binnenstad van Zutphen als hitte-eiland te benoemen en ook voor de binnenstad maatregelen te nemen op het gebied van vergroening, klimaatadaptie en natuurwaarden ter voorkoming van hittestress.

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

VVD, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren, Stadspartij, ChristenUnie, SP

Tegen

Burgerbelang, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, CDA

Lees onze andere moties

Openbare Toiletten (CDA) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Veilige werkomgeving en onderzoek procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag (Kies Bewust Lokaal) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer