Veilige werk­om­geving en onderzoek procedure betref­fende grens­over­schrijdend gedrag (Kies Bewust Lokaal) - PvdD mede-indieners


4 juli 2022

Indiener: Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)
Mede-indiener(s): Mark Purperhart (CDA) Iris Vellema (Partij voor de Dieren)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD) Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)


De raad van de gemeente Zutphen, in vergadering bijeen op

overwegende dat:

a. Er al meerdere jaren sprake is van een onveilig werkomgeving op de werkvloer van de
ambtelijke organisatie;
b. Ongewenst gedrag jarenlang heeft kunnen plaatsvinden en onduidelijk is welke factoren een rol
gespeeld hebben;
c. Het onduidelijk is of er nog steeds sprake is van een sociaal onveilige situatie op de werkvloer;
d. Het onduidelijk is of meldingen van grensoverschrijdende gedrag afdoende en op de juiste wijze afgehandeld worden;
e. De portefeuille houder P & O in 2018 en 2019 op de hoogte was van de ontwikkelingen op de werkvloer gezien het sociaal rapport;
f. Er namelijk nergens in het sociaal verslag bij de jaarverslag, nauwelijks voorvallen met gevolg vermeld zijn;
g. Ambtenaren drie weken voor de verkiezingen ermee naar buiten kwamen via de media;
h. De ambtenaren zich hiertoe genoodzaakt voelde omdat zij wilde voorkomen dat de wethouder na de verkiezingen terug zou komen;
van mening dat:
a) Onze ambtelijke organisatie gebaat is bij een veilige werkomgeving;
b) Dat een adequate behandeling van meldingen belangrijk is voor zowel de melder als de beschuldigde;
c) Inzicht krijgen in de huidige bedrijfscultuur en de werkwijze waarop meldingen worden afgehandeld de kans op herhaling voorkomt

Spreekt uit dat:

A. De situatie welke is ontstaan bij de ambtenaren, de verantwoordelijkheid is van de leden van het College van Burgemeester en wethouders;
B. Dat de in de rapportage beschreven ervaringen schadelijk zijn voor het functioneren binnen de gemeente;

C. Dat de in de rapportage van de oud wethouder beschreven opmerkingen / vragen om duidelijkheid vragen;

Verzoekt de raad om:

1. Een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de huidige situatie omtrent de sociale veiligheid op de arbeidsvloer binnen de ambtelijke organisatie;
2. De doeltreffendheid van de huidige aanpak van meldingen omtrent grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken;
3. In kaart te brengen welke knelpunten er zijn en verbeteringen nodig zijn
4. Een onderzoek te laten uitvoeren, waarbij de gemeenteraad de vraag aan de commissaris van de koning neerlegt, om een externe het onderzoek te laten uitvoeren,
5. De resultaten uit het onderzoek zo snel als mogelijk uiterlijk voor 29 augustus 2022 aan de gemeenteraad te rapporteren. Indien het nodig is zal er in de eerste week van september 2022 i.i.g. ruim voor 12 september 2022 een extra raadsvergadering belegd dienen te worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Doel van de motie:

Inzicht krijgen hoe het kan zijn dat er meerdere jaren sprake is geweest van sociaal onveilige werksituaties in de ambtelijke organisatie, inzicht krijgen of de situatie nu ook sociaal onveilig is en of de behandeling van meldingen adequaat en volgend de juiste richtlijnen zijn opgepakt. Inzicht te krijgen op welke wijze de portefeuille houder P & O op de hoogte was van deze ontwikkelingen.
Inzicht te krijgen of de juiste werkwijze is toegepast door de gemeente secretaris en de Burgemeester om de problematiek waar ambtenaren en inwoners tegen aanliepen in kaart te brengen;


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, CDA, VVD

Tegen

Burgerbelang, GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, D66, Stadspartij, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress (Stadspartij) - PvdD mede-indieners

Lees verder

Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer