Groene toekomst voor de Katten­ha­vestraat


20 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft zich gebogen over alle scenario’s die voorgelegd zijn tijdens de Fora, maar kon geen goede keuze maken. Het college stelt nu op basis van de beraadslaging scenario 2 voor.

Hoewel we pas laat in dit dossier zijn gestapt, vonden we het proces in zoverre we het hebben meegemaakt, met name vanwege het aantal voorgelegde scenario’s nogal verwarrend.

Dit dossier kent een hele lange geschiedenis. De tijden en opgaven zijn veranderd. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn niet meer een ver van mijn bed show, maar inmiddels ook voelbaar in onze gemeente. Tijdens een crisis is het soms noodzakelijk dat plannen gewijzigd worden.

Het gaat bij dit plan bovendien om slechts een paar woningen in het hoge segment, terwijl we in Zutphen ernstige behoefte hebben aan een veelvoud van betaalbare woningen. Bij binnenstedelijk bouwen, zoals opgenomen in de woonladder kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld leegstaande kantoren en bedrijfspanden.

Wijzigingen in het bestaande plan, waarin de zichtlijnen worden gerespecteerd hebben grote financiële gevolgen, ook het voorgestelde scenario 2. De locatie onbebouwd houden en vergroenen heeft uiteraard ook financiële gevolgen, maar dat we kosten zullen moeten maken om onze gemeente leefbaar te houden voor toekomstige generaties lijkt ons niet alleen noodzakelijk maar is ook onze plicht. Vandaar dat wij nog steeds de voorkeur hebben voor scenario 0 namelijk het onbebouwd laten, zoals tijdens de fora werd geopperd door de Christen Unie, mede indiener van de motie. Wij kiezen dan WEL voor scenario 0.. 2.0 het onbebouwd laten EN ruimte geven aan natuur.

We zijn het eens dat de aangenomen motie over de zichtlijnen een goede uitvoering behoeft en dat derhalve de zichtlijnen op de historische stad moeten worden behouden. Met het alternatieve scenario in onze motie wordt volledig recht gedaan aan de uitvoering van de motie zichtlijnen Terwijl ook het voorgestelde scenario 2 nog steeds zorgt voor zichtbelemmering.

Onze motie ligt volledig in lijn met het coalitieakkoord. Ik citeer: We hebben als doel om vanuit de gemeente vol in te zetten op vergroening, klimaatadaptatie en de natuurwaarden van stad, dorp en buitengebied. Dit is van belang voor onze gezondheid, voor de leefbaarheid in onze gemeente en voor onze niet-menselijke medebewoners. Einde citaat. En even verderop staat dat de bebouwde omgeving een belangrijk leefgebied is voor planten en dieren.

Het leefgebied voor dieren wordt al behoorlijk ingeperkt door de vele bomenkap.

Om de leefbaarheid voor alle inwoners te verbeteren en te handelen naar de uitgangspunten genoemd in het coalitieakkoord en conform de aangenomen motie zichtlijnen zou ons voorgestelde scenario prima passen. Geen bebouwing, maar zorgen voor een lommerrijk stukje natuur in de binnenstad, waarin huisvesting voor dieren wordt gerealiseerd, insecten kunnen foerageren, bomen zorgen voor de waterhuishouding en mensen koelte en rust vinden.

En als laatste een verzoek aan de wethouder. In de studie over de zichtlijnen werden bomen als zicht belemmerend gekwalificeerd. Alhoewel we van de wethouder de garantie kregen dat bestaande bomen en de aanleg van nieuwe aanplant geen gevaar lopen ,zouden we daar graag een officiële toezegging voor krijgen. Hierbij dus een verzoek aan de wethouder.

Interessant voor jou

Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Lees verder

Afschaffen Hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer