Algemene reactie op de program­ma­be­groting 2023-2026


7 november 2022

Voorzitter,

Allereerst wil de Partij voor de Dieren het college complimenteren voor het feit dat een aantal voor ons belangrijke onderwerpen die genoemd zijn in het coalitieakkoord terugkomt in deze begroting.

Dat gezegd hebbende, zijn er nog genoeg zaken die volgens de Partij voor de Dieren extra aandacht nodig hebben, waar we zorgen over hebben en die we hierbij graag aan de orde willen stellen.

Wat we met name missen is urgentie en een duidelijke lange termijn visie. We leven midden in een steeds zichtbaarder en voelbaardere klimaat- en biodiversiteitscrisis. Klimaatdeskundigen buitelen over elkaar heen met slecht nieuws verhalen. De aarde is de afgelopen 8 jaar alleen maar verder opgewarmd. Toen minister Jette de klimaatnota aanbood aan de tweede kamer heeft hij met tot de verbeelding sprekende voorbeelden de ernst ervan nog eens onderstreept . Volgens de president van de Nederlandse bank is dit een ongekend onzekere periode op gebied van inflatie en economie. De energiecrisis wordt steeds prangender. Door inkomensverschillen ontstaat er bovendien grote tweedeling. Het rimpeleffect van de corona crisis is nog lang niet verdwenen. Het is onzeker of en hoe het virus zich opnieuw zal manifesteren en hoe mild wordt de recessie bijvoorbeeld?

Niet een bepaald een vrolijk plaatje, dat realiseren we ons terdege, maar het is wel de realiteit. Een realistisch en concreet lange termijn plan om al deze urgente problemen ook op gemeentelijk niveau integraal aan te pakken ontbreekt volgens ons in de programmabegroting.

De opgave is geen eenvoudige, dat realiseren we ons terdege. Er ligt een voorstel voor een crisisfonds om de hoogste nood te ledigen. Belangrijk is dat we structurele oplossingen niet uit het oog verliezen. We moeten met name gaan besparen en isoleren en fors investeren in klimaatadaptatie en klimaatmaatregelen door onder andere alles op alles te zetten om de biodiversiteit fors te versterken en zorgvuldig te beschermen. Als je aan bomen zaagt, zaag je ook aan je eigen benen.

We hebben onze zorgen een bevindingen verwerkt in een amendement met een aantal aanvullingen in de tekst en een vijftal moties.

Het college stuurt naar onze mening te weinig op preventie. Een gezonde bevolking wordt minder gauw ziek. Een fijne, groene, veilige en schone omgeving die voor iedereen toegankelijk is en ook voor mensen met een beperking goed ingericht is, draagt daar uiteraard substantieel aan bij. Het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening, zoals die van de Hamerplaats moet prioriteit krijgen. Zwerfafval voorkomen is beter en een stuk minder kostbaar dan het op te moeten opruimen, of erger nog dat het dieren ziek maakt, het milieu ernstig vervuild en in de voedselketen komt. Ook moeten we echt gaan voorkomen dat jonge aanplant de zomer niet overleeft. Stervende jonge bomen zijn niet alleen kapitaalvernietiging, maar vertragen ook de ambitie van het bomenplan. Volgens drinkwaterbedrijven wordt drinkwater schaars, ook daar moeten we op inspelen, met name bij nieuwbouw. Bewegen, sportclubs en verenigingen krijgen veel aandacht, maar waar is het plan om met gezond voedsel obesitas, een van de risicofactoren als het om gezondheid en welzijn gaat, structureel aan te pakken? Iedereen moet eenvoudig een gezonde voedselkeuze kunnen maken en niet alleen de mensen die het kunnen betalen .Bij elke school is wel een snackbar op loopafstand. Het aantal kinderen dat kampt met overgewicht stijgt elk jaar opnieuw. Uiteindelijk drukt dit een zwaar stempel op welzijn en onze gezondheidszorg. Er ligt een lokaal gezondheidsplan, maar we zien het niet terug komen in de begroting.

Er ligt een prachtig plan om koopwoningen te verduurzamen. Helaas is de ambitie om als gemeente energieneutraal te zijn verschoven van 2030 naar 2050. Hoe vaak kunnen we het nog uitstellen voordat de problemen niet meer te overzien zijn? en waarom praten we niet over CO2 of klimaatneutraal? In het oude stadhuis loeien de radiatoren en branden overal lichten. De burgerzaal wordt momenteel verwarmd door middel van een soort van terrasverwarming op gas en er wordt door de gemeente zelfs nog via aandelen geïnvesteerd in een zeer klimaat-onvriendelijke bedrijfstak, namelijk een vliegveld

en last but not least

In de visie van de Stadspartij staan de bewoners op 1. Wij kunnen daar volmondig bij aansluiten, maar dat geldt dan wel voor alle bewoners en u voelt hem al aankomen, dat is inclusief de niet menselijke medebewoners van onze stad.

Zo liefdevol en respectvol als in het coalitieakkoord wordt gesproken over de leefbaarheid van de dieren, zo weinig inzichtelijk en concreet zien we dat terug in deze begroting. Ze worden slechts 1 maal genoemd in het hele document in relatie met biodiversiteit. Plannen om de gedomesticeerde dieren beter te beschermen en de leefomgeving van de in het wild levende dieren concreet te verbeteren en uit te breiden met daarbij een duidelijke begroting kunnen we niet terug vinden. Er zijn verontrustende berichten over dierenwelzijn op de Schouw. Dieren hebben recht op de juiste verzorging en moeten naar hun aard kunnen leven. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de dieren, maar draagt ook bij aan de educatieve opzet van de kinderboerderij. We zien dit graag terug komen in de prestatieafspraken met de kinderboerderij. De Partij voor de Dieren vindt dat je het welzijn van dieren scherp in de gaten moet blijven houden en dat je dat te allen tijde moet meenemen in evaluaties, ook voor wat betreft de schapen die in Zutphen plantsoenen begrazen. Een goede inventarisatie en analyse van alle zaken waar dieren bij betrokken zijn, helpt om problemen inzichtelijk te maken en het welzijn van de dieren te verbeteren. We willen niet alleen een fijn en veilig thuis voor mensen, maar ook voor de dieren.