Het dompelen van ganzen­eieren in maïsolie


Indiendatum: 14 apr. 2022

Vorig jaar heeft de gemeente Zutphen een organisatie ingehuurd; de firma “Hofganzen” om eieren van ganzen in te smeren met maïsolie zodat het embryo stikt in het ei en de ganzenpopulatie wordt gereduceerd en overlast wordt verminderd.
De kosten voor het beheer bedragen 12.500 euro. Vorig jaar was een pilot. Als de aanpak tot vermindering zou leiden, dan zou de gemeenteraad gevraagd worden om deze aanpak structureel in te zetten. Ok dit voorjaar worden er weer eieren gedompeld.

Graag antwoord op de volgende vragen

  1. Is de maatregel effectief gebleken in het verkleinen van de ganzenpopulatie?
  2. Zoja, heeft dit geleid tot het verminderen van de geconstateerde overlast?
  3. Op welke manier is er gemonitord?
  4. Zijn er diervriendelijker methoden onderzocht en zijn de resultaten in kaart gebracht?
  5. Het dompelen vereist dat de ganzennesten regelmatig bezocht worden. Wat zijn de effecten hiervan op andere broedende watervogels?
  6. Wordt deze aanpak structureel in Zutphen?

Namens de fractie van de PvdD Iris Vellema

https://www.destentor.nl/zutphen/vraagtekens-bij-zutphense-strijd-tegen-ganzenoverlast-moet-diervriendelijker-kunnen~a76faf21/

https://www.destentor.nl/zutphen/partij-voor-de-dieren-zet-in-op-verkiezingen-zutphen-en-blaast-gelijk-hoog-van-de-toren-wat-doen-tegen-de-megastallen~a5d68915/209019842/

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 27 jun. 2022

Geachte mevrouw Vellema,

In uw brief van 14 april 2022 heeft u ons namens de fractie van PvdD een aantal vragen gesteld over het hierboven vermelde onderwerp. Hiermee beantwoorden wij uw vragen op grond van artikel 3:35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad.

Antwoorden op uw vragen
Wij herhalen eerst uw vraag hieronder. Daarna volgt ons antwoord op uw vraag.

1. Is de maatregel effectief gebleken in het verkleinen van de ganzenpopulatie?
In 2021 is door Hofganzen Ganzenbescherming Nederland gestart met het bestrijken van ganzeneieren met maisolie op een zestal locaties in Zutphen. Het nestbeheer is dat jaar succesvol gebleken: in de behandelde eieren hebben zich geen embryo’s ontwikkeld en de behandelde eieren zijn dus ook niet uitgekomen. Begin 2022 zijn er minder nesten en ganzen waargenomen vergeleken met het jaar ervoor. Dit is een indicatie dat het nestbeheer het eerste jaar effectief is geweest in het verkleinen van de populatie.
2. Zo ja, heeft dit geleid tot het verminderen van de geconstateerde overlast?
Na het eerste jaar nestbeheer lijkt sprake te zijn van minder overlast op de behandelde locaties. Er zijn minder meldingen binnengekomen bij de gemeente van ganzenoverlast in de vorm van ontlasting, geluid, wegvraat, verkeershinder of agressief gedrag. Ook Hofganzen en de medewerkers van team Beheer en Onderhoud constateren minder overlast. Ondanks dat er dit jaar minder meldingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren, is de overlast door ganzen nog steeds groot.
3. Op welke manier is er gemonitord?
Er wordt gemonitord op basis van veldwaarnemingen en tellingen. Het aantal nesten, eieren en ganzen wordt voorafgaand aan het nestbeheer geteld (0-meting). Vervolgens zijn er verschillende telmomenten tijdens het beheerseizoen (februari t/m juni). Tot slot vindt een eindtelling plaats. Deze tellingen worden ieder jaar dat het nestbeheer wordt toegepast herhaald en geven inzicht in de ontwikkeling van de ganzenpopulatie. De methodiek, resultaten en adviezen worden ieder beheerseizoen per locatie gerapporteerd.
4. Zijn er diervriendelijker methoden onderzocht en zijn de resultaten in kaart gebracht?
Voordat is gestart met maatregelen gericht op populatiebeheer, zijn verschillende gebiedsinrichtingsmaatregelen en
bewustwordingsmaatregelen toegepast. Zo is ingezet op extensief maaibeheer in en nabij locaties waar de ganzen overlast gaven, waardoor meer verruiging ontstaat. Ook zijn er zogenaamde ‘niet-voer borden’ geplaatst om het voeren van ganzen te ontmoedigen. Echter, bleken enkel gebiedsinrichtingsmaatregelen niet afdoende. De overlast door ganzen nam niet af doordat de ganzenpopulatie bleef toenemen. De maatregelen hadden hooguit als effect dat
de overlast zich verplaatste. Daarom wordt momenteel ingezet op een combinatie van gebiedsinrichtingsmaatregelen en populatiebeheermaatregelen. Voor het reduceren van de ganzenpopulatie is gekozen voor het behandelen van ganzeneieren met maisolie, omdat dit wordt beschouwd als een diervriendelijke methode voor populatiebeheer. Er worden hierbij namelijk geen levende ganzen gedood, maar nieuwe ganzenlevens voorkomen. En tenminste een ei per nest blijft onbehandeld om aan het moedergevoel van de gans tegemoet te komen. Ook blijkt uit onderzoek dat het een zeer effectieve methode is. Daarnaast worden eerder genoemde maatregelen nog steeds toegepast en zijn op
bepaalde locaties hekwerken en rasters geplaatst om ganzen te weren.
5. Het dompelen vereist dat de ganzennesten regelmatig bezocht worden. Wat zijn de effecten hiervan op andere broedende watervogels?
Tijdens de veldbezoeken van Hofganzen is geconstateerd dat zich nagenoeg geen nesten van andere broedende watervogels bevonden in de nabijheid van de ganzennesten. Mocht dit toch het geval zijn, dan handelt Hofganzen uiterst voorzichtig door de nesten met ruime afstand te passeren. Bovendien kan een grote ganzenpopulatie juist schadelijk zijn voor andere broedende watervogels. Ganzen leggen beslag op een habitat en laten weinig ruimte over voor andere soorten. Het beheersen van de ganzenpopulatie heeft over het algemeen een positief effect op de biodiversiteit in een gebied.
6. Wordt deze aanpak structureel in Zutphen?
Dat hangt af van de uiteindelijke resultaten van de afgelopen twee jaar. Deze resultaten geven inzicht in de afname van de ganzenpopulatie, de geconstateerde overlast en in hoeverre het nestbeheer dus effectief is geweest. In november van dit jaar (2022) wordt de aanpak van het nestbeheer geëvalueerd. Op basis hiervan wordt bepaald of het wenselijk is om het nestbeheer voort te zetten. Als het nestbeheer wordt voortgezet wordt ieder jaar bekeken in hoeverre het nestbeheer noodzakelijk is. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk. Het doel is in eerste instantie om de populatie te verkleinen zodat de overlast vermindert. Daarna is het van belang dat de populatie beheerst blijft.

Tot slot
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Graag geven wij u een nadere toelichting, als dat niet zo is.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester, de secretaris.