Zorgen over welzijn grazende schapen


PvdD stelt schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 29 aug. 2022

Geacht college,
Sinds 2020 wordt een aantal grasvlakten begraasd door een kudde schapen uit Eefde van het bedrijf Hurby. Ons is informatie ter ore gekomen die we graag willen verifiëren en we stellen hierbij de
volgende vragen:
In zowel de gemeente Lochem als Zutphen grazen schapen van het bedrijf Hurby. Is bekend dat er vanuit omwonenden zorgen zijn geuit en klachten gemeld zijn over de verzorging van de schapen van Hurby?
Is het college bekend met het feit dat de dieren van de herder, die momenteel verantwoordelijk is voor de schapen, in 2012 in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing?
Is het bekend dat lammetjes voor hun eerste levensjaar van dit bedrijf ritueel worden geslacht bij een halal slager en is bekend dat deze methode van slachten volgens de KNMvD ernstig lijden veroorzaakt?
Hoe wordt de kudde uit Eefde vervoerd naar de grasvelden in Zutphen?
Is er naast de herder nog iemand die toezicht houdt op het welzijn van de dieren?
Is er op de plekken waar de schapen grazen een noodnummer aanwezig zodat passanten direct kunnen waarschuwen als er iets mis is met een schaap?
Worden de schapen bijgevoerd als er in warme zomers te weinig vers gras aanwezig is op de percelen?
Op welke manier wordt er voor voldoende beschutting gezorgd op hete dagen?
Wordt er voldaan aan de minimale eisen die gesteld zijn door de NVWA voor wat betreft hittestress?
Welk percentage van het totale maaioppervlak van Zutphen wordt begraasd door schapen en hoeveel schapen worden er tegelijkertijd ingezet?
Op de gemeentesite staat dat het laten grazen van schapen goed is voor milieu en natuur. Zijn er meetbare resultaten in hoeverre de begrazing bijdraagt aan de versterking van de natuur/biodiversiteit en goed is voor het milieu en op welke manier wordt dat gemonitord?