Biod­vi­ver­siteit in kaart


1 juli 2022

Indiener: Lindsey Stone (PvdD)
Mede-indiener(s): Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal) Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. In februari 2019 het college besloten heeft Een natuurvisie voor Zutphen (2018) als
uitgangspunt te nemen voor het natuurbeleid van de gemeente;
II. Dat in de natuurvisie het doel is opgenomen om de biodiversiteit te bevorderen;
III. Het nieuwe coalitieakkoord uit gaat van een progressief groen beleid met oog voor de
biodiversiteitscrisis.

Overwegende dat:

a. Veel besluiten en handelingen die voortvloeien uit gemeentelijk beleid van invloed (kunnen) zijn
op de ontwikkeling van biodiversiteit;
b. Het belangrijk is in kaart te hebben welk beleid van invloed is op de biodiversiteit om de juiste
maatregelen te kunnen nemen;
c. Een optimale dekking voor toekomstig beleid beter gegarandeerd wordt door te weten wat er
tot nu toe gedaan is ter bevordering van de biodiversiteit en wat het heeft gekost;
d. Een overzicht van doelen, beleid, maatregelen en uitgaven op het gebied van biodiversiteit op
dit moment ontbreekt.

Verzoekt het college:

1. Gemeentelijk beleid dat wordt gevoerd op biodiversiteit, alsook het beleid dat de ontwikkeling
van biodiversiteit raakt, te inventariseren;
2. Een overzicht toe te voegen van de uitgaven die gedaan zijn ter bevordering van de
biodiversiteit vanaf het moment dat besloten is om de natuurvisie als uitgangspunt te nemen.
3. Indien mogelijk, hierover ruim voor de behandeling van de meerjarenbegroting in het najaar
2022 te rapporteren aan de Raad.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Stadspartij, Kies Bewust Lokaal, J. Lok(VVD)

Tegen

Burgerbelang, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, CDA, R. Hissink(VVD)