Biodi­ver­siteit op de kaart


1 juli 2022

Indiener: Lindsey Stone (PvdD)
Mede-indiener(s): Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal) Gerard Pelgrim (Stadspartij)

Opsteller(s): Lindsey Stone & Iris Vellema (PvdD)


De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. De biodiversiteit (soortenrijkdom) wereldwijd door menselijk handelen in rap tempo achteruit
gaat, waardoor er sprake is van een crisissituatie [1];
II. In het nieuwe coalitieakkoord de biodiversiteitscrisis wordt erkend;
III. Er geen aparte post is voor biodiversiteit in de huidige begroting en het onderwerp ook in de
voorjaarsnota niet wordt genoemd.

Overwegende dat:

a. Vanwege de urgentie van de biodiversiteitscrisis afdoende middelen beschikbaar dienen te
worden gesteld;
b. Het momenteel niet duidelijk is hoeveel geld en op welke wijze geïnvesteerd wordt in de
biodiversiteit;
c. Om te kunnen bepalen of er afdoende middelen worden ingezet moet inzichtelijk zijn welke
maatregelen genomen worden en wat de kosten daarvan zijn.

Verzoekt het college:

1. In de programmabegroting 2023 2026 het onderwerp ‘Biodiversiteit’ een zichtbare plek te
geven, zodat doelen, maatregelen en middelen voor dit onderwerp in beeld zijn voor de raad.
en gaat over tot de orde van de dag.

Referentie: https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij, ChristenUnie, SP, CDA

Tegen

GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, Burgerbelang, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Geen evenementen met dieren en geen vuurwerk bij Hanzedagen

Lees verder

Biodviversiteit in kaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer