Raads­bij­drage Reactie op coali­tie­ak­koord


Maiden­speech

1 juli 2022

Dankuwel Voorzitter.

Zoals U weet zijn biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn en het verkleinen van de ecologische voetafdruk kernthema’s van de PvdD. Wij zijn dan ook erg blij om deze thema’s terug te vinden in het nieuwe coalitieakkoord. Ik wil dan ook namens mijn fractie de coalitiepartijen nogmaals een compliment maken voor het concreet benoemen van de biodiversiteitscrisis en daarmee de crisis erkennen. Ook voor het erkennen van de belangen van onze niet-menselijk medebewoners. Hieruit blijkt dat er goed geluisterd is naar de input van alle partijen gedurende de verkenning, waaronder de PvdD. Dankjewel daarvoor!

Dat gezegd hebbende, zien wij nog ruimte voor verbetering.

Het coalitieakkoord voorziet immers niet in een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn, dit terwijl de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het slechts benoemen van de belangen van de niet-menselijke medebewoners vinden wij onvoldoende. Er is meer nodig om ervoor te zorgen dat de belangen van dieren behartigd worden en relevant beleid actueel blijft. Neem als voorbeeld de dierenwelzijnsnota die verouderd is en waar niemand naar om heeft gekeken de afgelopen jaren. En zonder wethouder blijft het onduidelijk voor inwoners en raadsleden wie zij kunnen benaderen over onderwerpen aangaande de dieren. Vandaar dat wij een motie ingediend hebben om één van de wethouders de specifieke portefeuille van dierenwelzijn toe te bedelen en hem of haar zichtbaar verantwoordelijk voor en aanspreekbaar te maken op alle onderwerpen die dieren en dierenwelzijn betreffen.

Wat betreft het volgende verbeterpunt. In het coalitieakkoord gaat 1 van de 6 toetsstenen over het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Helaas wordt het verkleinen van de voetafdruk vervolgens alleen genoemd in combinatie met bedrijfsvoering, wonen en bouwen. Maar we kunnen op meerdere vlakken grote stappen maken in de strijd tegen de klimaatcrisis. Met name een plantaardig voedselpatroon verkleint onze ecologische voetafdruk aanmerkelijk. Daarnaast is het een belangrijk middel in de strijd tegen wereld armoede, honger, dierenleed en biodiversiteitsverlies.

Aangezien In het coalitieakkoord staat dat de gemeente bij representatieve gelegenheden het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid hebben wij de motie Carnivoor? Geef het door! Ingediend. Deze motie zorgt bij de uitvoering dat bij gelegenheden die de gemeente organiseert plantaardig voedsel de standaard wordt in plaats van voedsel van dierlijke oorsprong. Hiermee wordt het aanbod van duurzame producten de norm ipv producten die schadelijk zijn voor het klimaat. En het mooie van dit concept Carnivoor? Geef het door! is dat de keuzevrijheid te allen tijde gerespecteerd wordt. Zo’n concept is dus een grote winst op het gebied van duurzaamheid, er wordt van niemand iets afgepakt en sluit goed aan op de intenties in het coalitieakkoord.

Wat betreft de biodiversiteit. In voorgaande jaren heeft de gemeente Zutphen oog gehad voor de dalende biodiversiteit en heeft stappen ondernomen om de biodiversiteit te bevorderen, Dat zie je bijvoorbeeld terug in het maaibeleid en de natuurvisie, maar toch zijn er kansen onbenut gebleven, het biodiversiteitsplan is gestrand, nieuwe bomen sterven door het niet toedienen van voldoende water, groene initiatieven van inwoners krijgen onvoldoende medewerking. De drastische daling van onze flora en fauna werd behandeld als een probleem dat belangrijk is, maar niet een prioriteit waar een crisis juist om vraagt.

Nu de biodiversiteitscrisis wordt erkend verwacht De Partij voor de Dieren dat dit nieuwe college inzet op progressief en doelmatig beleid. Maar ook wij als raad zijn cruciaal in het tackelen van de biodiversiteitscrisis met onze controlerende en kaderstellende rol.

Om dit te kunnen moet de raad wel voldoende geïnformeerd zijn om een oordeel te kunnen vormen over het gekozen beleid, om kaders te kunnen stellen met voldoende dekking en om te controleren of we onze doelstellingen aan het behalen zijn. Maar momenteel is het niet duidelijk welk beleid van invloed is op de biodiversiteit, hoeveel geld en op welke wijze geïnvesteerd wordt in het bevorderen ervan. Nergens in de begroting is iets te lezen over biodiversiteit. Vandaar dat de Partij voor de dieren twee moties hebben ingediend,”Biodiversiteit in kaart” en “Biodiversiteit op de kaart”, waarin we het College verzoeken:

 • Het Gemeentelijk beleid dat wordt gevoerd op biodiversiteit, alsook het beleid dat de ontwikkeling van biodiversiteit raakt, te inventariseren;

 • Ten tweede een overzicht te leveren van de uitgaven die gedaan zijn ter bevordering van de biodiversiteit vanaf het moment dat besloten is om de natuurvisie als uitgangspunt te nemen.

 • Ook verzoeken we het college biodiversiteit voortaan een zichtbare plek te geven in de begroting.

  Deze moties versterken de positie van de raad, passen goed bij het coalitieakkoord en maakt de uitvoering ervan concreet.

  En dan de natuur- en milieueducatie. We vinden het zeer verheugend dat Natuur- en Milieueducatie(NME) weer een plek krijgt in Zutphen. We begrijpen alleen niet waarom er is gekozen voor een projectmatige aanpak. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat er een structureel aanbod komt ingebed in het basisonderwijs. Belangrijk is dat natuureducatie meer omvat dan alleen natuurbeleving, maar ook doelen raakt zoals klimaat, afval en energie. We kunnen nu nog putten uit de ervaring van destijds en er liggen nog kant en klare lessen op de plank. We moeten investeren in onze jeugd zodat ze de juiste keuzes leren maken in een veranderend klimaat en in staat zijn hun eigen klimaatbestendige toekomst vorm te geven.

  Tot slot Voorzitter, De Partij voor de Dieren zal de komende jaren vanuit de aanjagers rol het college aansporen vooruitstrevend te zijn en te blijven op het gebied van biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. We vragen onze collega-raadsleden om mee te gaan in die aanjagersrol en voor te stemmen met de moties die we vandaag hebben ingediend. Wij kunnen hier samen het verschil maken. Dus laten we dat doen. Laten met z’n allen zorgen dat Zutphen een mooie, sociale, diervriendelijke en klimaatbestendige stad wordt. Niet over 10 jaar, of 20, maar nu!

  Dankuwel voorzitter voor het woord en uw aandacht.

  Interessant voor jou

  Stemverklaring Industriehaven

  Lees verder

  Raadsbijdrage Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer