Raads­bij­drage Omge­vingsplan landelijk gebied


4 juli 2022

De Partij voor de Dieren heeft grote vraagtekens of dit omgevingsplan wel voldoende ontwikkeld is om voorgelegd te worden aan de raad. Wij denken van niet namelijk.

Met het omgevingsplan is het de bedoeling dat er minder regels zijn en dat er ruimte is voor ontwikkelingen. Hoewel er planregels zijn die de groei van agarische bedrijven beperken is de omgevingsplan wel gebaseerd op een visie waarin als doelen zijn opgenomen: ruimte bieden aan groei van agarische bedrijven waaronder ook de intensieve veehouderij en deze te facilliteren om te kunnen blijven concurren op de wereldmarkt. Maar dit kan op gespannen voet komen te staan met de wens om het milieu en leefomgeving te beschermen en de energietransitie vorm te geven.

Ook is het plan nog niet klaar. Beleid op natuur, water, de energietransitie en de gezondheid zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Dat houdt in dat er in de komende tijd nieuwe planregels zullen komen. Dat betekent ook de inwoners in het landelijk gebied bij het vaststellen van dit omgevingsplan vandaag nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

Daarnaast zijn de zojuist genoemde doelstellingen van schaalvergroting afkomstig uit de omgevingsvisie van 2015. Deze doelstellingen passen niet in een te voeren beleid anno 2022 gezien het landsbrede maatschappelijk debat over de klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteitscrisis.

Nederland is momenteel het meest verdichte land ter wereld. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse veehouderij zich ontwikkeld tot een vee-industrie waarin jaarlijks circa 500 miljoen dieren gedood worden. De dieren zijn in deze periode steeds intensiever geëxploiteerd. Ze hebben minder ruimte gekregen en groeien als gevolg van fokprogramma’s, voer en medicijnen onnatuurlijk snel. Slachtkuikens kunnen na enkele weken hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen. In de overvolle stallen is er voor de dieren niets te beleven, waardoor ze aan stress lijden en ernstig gestoord gedrag vertonen. En zo zijn er talloze voorbeelden van dierenleed. Wij vinden het dan ook onaanvaardbaar dat de Gemeente Zutphen de groei van de intensieve veehouderij als doel neemt voor deze omgevingsplan. Ook al wordt er een voorwaarde aan gekoppeld, met de woorden dat "dierenwelzijn minimaal gelijk blijft" geeft de gemeente Zutphen aan dat zij de huidige situatie als een aanvaardbare norm accepteert. Iets wat de Partij voor de Dieren niet in mee kan gaan.

De vee-industrie heeft ook grote nadelige gevolgen voor het klimaat, het milieu en de natuur. De afvalstromen zijn enorm. Nederland heeft een groot mestoverschot, de ammoniakuitstoot is te hoog. Wereldwijd stoot de veehouderij meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen. Om de dieren te voeren wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt voor de aanleg van sojaplantages ten behoeve van goedkoop veevoer voor de Nederlandse vee-industrie. De Gemeente Zutphen is natuurlijk geen groot stad en haar aandeel in veehouderijen is niet groot vergeleken met andere gemeenten, maar dat laat niet weg dat een omgevingsplan die berust op het doel tot schaalvergroting en het faciliteren om mee te doen met de wereldmarkt niet echt past bij een gemeente dat zich in wil zetten op een groene progressive klimaatbestendige toekomst. Het ligt meer voor de hand dat wij als gemeente een omgevingsplan ontwikkelen dat juist inzet op schaalverkleining en een regionale kringloop gerichte landbouw met de nadruk op de plantaardige voedsel. En dat we mensen helpen om te schakelen naar een duurzame bedrijfsvoering.

Als we de inwoners van het landelijke gebied vasthouden en duidelijkheid willen geven en we oprecht rekening willen houden met de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en het welzijn van onze niet menselijke-medebewoners dan voldoet dit omgevingsplan niet. De Partij voor de Dieren kan hier dus niet achter staan.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind Zutphen

Lees verder

(Her)huisvesting dieren Helbergen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer