Biodi­ver­si­teits­ver­groting op maat


11 december 2023

Constaterende dat:

I. aan de noordzijde van de Verlengde Ooyerhoekseweg 9 het bestaande groen wordt aangepast om de biodiversiteit te vergroten;

II. keerwanden, bestaande uit legioblokken, worden verplaatst;

III. er hierbij gewerkt wordt zonder dat er vooraf een quickscan is uitgevoerd.

Overwegende dat:

a. goedbedoelde aanpassingen aan groen een negatieve impact kunnen hebben op de reeds aanwezige fauna als deze gedaan worden zonder rekening te houden met hun aanwezigheid;

b. het vergroten van de biodiversiteit niet mag leiden tot de vernietiging van wat ter plekke al aanwezig is;

c. door niet te controleren welke dieren en habitats aanwezig zijn, we niet weten of deze gevaar lopen door de plannen en we geen effectieve maatregelen kunnen treffen om ze te beschermen.

Verzoekt het college om:

1. daar waar er aanpassingen gedaan worden in het groen eerst te onderzoeken welke fauna aanwezig is en zo te bepalen of deze aanpassingen bevorderend dan wel storend zijn voor de reeds aanwezige fauna.;

2. om bij aanpassingen aan bestaand groen altijd rekening te houden met de bescherming van de al aanwezige dieren en hun habitats;

3. eventuele financiƫle dekking te vinden in Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, Kies Bewust Lokaal

Tegen

GroenLinks, SP, Burgerbelang, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, VVD