Amfi­bie­vrien­de­lijke putten


6 november 2023

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

a. Veel amfibieën en andere dieren in straatkolken belanden en vervolgens sterven door verdrinking of verhongering omdat ze niet kunnen ontsnappen;[1]

b. Het veilig maken van de openbare ruimte voor dieren en amfibieën is nergens opgenomen in de programmabegroting.

Overwegende dat:

A. de straatkolken van Zutphen niet amfibievriendelijk zijn; [2]

B. het niet duidelijk is hoeveel amfibieën en andere dieren in Zutphense straatkolken sterven en welke locaties een risicogebied vormen;

C. het in kaart hebben van deze problematiek en de mogelijke oplossingen input kan zijn voor de behandeling van het biodiversiteitsplan en de omgevingsvisie;

D. andere gemeenten al jaren bezig zijn met dit onderwerp en er veel van hen te leren valt.

Verzoekt het college:

1. in kaart te brengen welke locaties het grootste risico vormen voor amfibieën en andere dieren om in straatkolken te belanden;

2. een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om bestaande kolken amfibievriendelijk te maken;[3,4]

3. te onderzoeken of we straatkolken bij nieuwbouw en rioolvervanging standaard amfibievriendelijk kunnen maken;

4. bij bovenstaande punten de samenwerking hiervoor op te zoeken met Het Ravon en lokale werkgroepen zoals de Paddenwerkgroep en de Dierenbescherming;

5. de bevindingen tijdig voor de voorjaarsnota te delen in een raadsbrief samen met een kostenanalyse;

6. de dekking voor deze motie te halen uit Product 722 Riolering of ten laste te brengen aan de positieve saldi van 2024.

en gaat over tot de orde van de dag.

Referenties:

https://www.ravon.nl/portals/2/Bestanden/Publicaties/Rapporten/2011.100.pdf

http://www.michelklemann.nl/reamvi/pages/putindex.html

https://www.padden.nu/Oplossingen/Straatkolken.aspx

https://www.ravon.nl/portals/2/Bestanden/Publicaties/Rapporten/S-2010.071.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

SP, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Stadspartij, D66, GroenLinks, VVD, Kies Bewust Lokaal