Accurate infor­matie program­ma­be­groting


6 november 2023

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,

Constaterende dat:

I. in de programmabegroting uitspraken worden gedaan die feitelijk onjuist zijn, zoals over het Schone Lucht Akkoord;

II. er verwezen wordt naar beleidsdocumenten die al zijn vastgesteld, maar dat in werkelijkheid niet zijn, zoals het biodiversiteitsplan en het klimaatadaptatiebeleid;

III. er tevens een positieve waardering wordt gegeven van beleidseffecten, terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden in 2024, zoals van het Hanzejaar;

Overwegende dat:

a. Hierdoor een onjuiste beeld wordt geschapen van de stand van zaken van het huidige beleid;

b. Dit de controlerende en de kaderstellende taak van de raad onnodig complexer maakt;

c. Een accurate informatievoorziening zuurstof is voor het politieke proces en de democratische besluitvorming.

Verzoekt het college:

1. Om ervoor te zorgen dat in toekomstige programmabegrotingen de gegeven informatie feitelijk correct, accuraat en volledig is.

en gaat over tot de orde van de dag.


Mede-indiener(s): Mark Purperhart (CDA), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, CDA, ChristenUnie, Stadspartij, VVD, Kies Bewust Lokaal

Tegen

GroenLinks, Burgerbelang, Partij van de Arbeid, D66